Servei integral per a les instal·lacions d'aire comprimit,
buit i refrigeració industrial

A Airmatic disposem d’un gran equip de professionals especialitzats del sector que ofereixen als nostres clients el millor servei amb solucions orientades a resoldre les vostres necessitats.

A Airmatic disposem d’un gran equip de professionals especialitzats del sector que ofereixen als nostres clients el millor servei amb solucions orientades a resoldre les vostres necessitats.

Assistència Tècnica

A la nostra empresa, comptem amb un equip de tècnics altament qualificats i dedicats a mantenir els equips dels nostres clients en òptimes condicions. Ens esforcem per minimitzar els riscos de parades no desitjades, garantint així una eficiència contínua i una major productivitat.

Disposem de recanvis originals i de tot el programari original de mòduls i controladors necessaris per poder solucionar qualsevol imprevist mecànic o tecnològic de cada equip implicat a la instal·lació.

El nostre servei integral s´adapta a les necessitats úniques de cada client. Personalitzem els plans de servei per alinear-nos específicament amb els seus processos, necessitats i objectius empresarials. Aquesta personalització no només millora la funcionalitat dels equips, sinó que també contribueix a una estratègia de negoci més efectiva.

Creiem fermament a establir relacions duradores amb els nostres clients. Per això, interactuem de manera regular i proactiva, assegurant-nos que cada solució que oferim contribueix directament a maximitzar la seva productivitat i assolir les seves metes empresarials. La nostra filosofia se centra a ser més que un proveïdor; som un soci estratègic pel camí cap a l’èxit dels nostres clients.

Anàlisi de la qualitat de l' aire comprimit (AQS)

L’aire comprimit exerceix un paper crucial en els processos de fabricació de nombroses indústries, afectant directament o indirectament la qualitat, seguretat i fiabilitat dels productes finals. Per tant, és essencial tractar adequadament aquest aire per complir els estàndards requerits.

Segons la normativa ISO 8573-1:2010, la qualitat de l’aire comprimit es classifica i es defineix de forma estandarditzada. Aquesta norma internacional és indispensable per determinar els requisits dels sistemes d’assecatge i de filtració, assegurant que l’aire comprimit utilitzat en els processos industrials compleixi els criteris de puresa necessaris.

Quan els sistemes de tractament d’aire estan instal·lats i operatius, és vital realitzar proves i validacions per confirmar el grau de puresa assolit. Aquest procés de control adquireix una especial importància en indústries on l’aire comprimit entra en contacte directe amb productes, envasos o s’utilitza en àrees classificades. Per tant, cal incloure en els protocols de control de qualitat com un punt crític, fent anàlisis periòdiques dels paràmetres que en defineixen la puresa, com són les partícules sòlides, el contingut d’aigua i oli, per garantir la conformitat amb la normativa ISO i assegurar la màxima qualitat i seguretat en els processos productius.

La normativa ISO 8573-1:2010 és un estàndard crucial per mesurar i controlar la qualitat de l’aire comprimit a diverses aplicacions industrials. Aquesta norma especifica les classes de puresa de l’aire comprimit amb relació a tres tipus de contaminants: partícules sòlides, contingut d’humitat i oli.

 • Partícules Sòlides: Es refereix a la quantitat i mida de partícules sòlides presents a l’aire comprimit. Aquestes poden incloure pols i altres tipus de partícules que són perjudicials per als processos que requereixen un aire altament net.
 • Contingut d’humitat: És vital mesurar la quantitat de vapor d’aigua a l’aire comprimit, ja que la humitat excessiva pot fer malbé equips i alterar processos de producció, especialment en indústries sensibles com la farmacèutica o l’alimentació.
 • Contingut d’oli: Inclou aerosols, vapors i líquids d’oli. És essencial mesurar i controlar el contingut d’oli per evitar la contaminació de productes, especialment en processos on cal un alt grau de puresa de l’aire.

El nostre servei danàlisi es basa en la detecció precisa daquests contaminants utilitzant mètodes de mostreig específics estipulats per la norma. Avaluem la qualitat de l’aire comprimit i proporcionem recomanacions per millorar-la si es detecten nivells d’impureses que superen els límits establerts. Això assegura que l’aire comprimit utilitzat en els seus processos productius compleixi els estàndards de qualitat necessaris, mantenint l’eficiència i la seguretat de les seves operacions.

El nostre Servei d’Auditoria de Qualitat de l’Aire Comprimit està indicat per poder mesurar la qualitat lliurada pel sistema de tractament d’aire comprimit, podent realitzar-se tant a la sala de compressors com als punts d’utilització més crítics, i així disposar d’una traçabilitat en la qualitat del seu procés de fabricació i de la seguretat del producte final.

L’exigència en la qualitat de l’aire comprimit és diferent segons el protagonisme que tingui en el procés productiu. Lògicament aquest control ha de ser més exhaustiu en aquelles activitats on l’aire comprimit entri en contacte més directe amb el producte final, i amb elements sensibles dins del sistema de producció o que es puguin veure afectats o alterats per les impureses que pugui contenir aquest aire.

SECTORS I BENEFICIS

Els sector d’alimentació, electrònica i farmàcia requereixen d’un control de la qualitat de l’aire comprimit amb una major periodicitat perquè són els que tenen les exigències més altes. Sectors que treballen per a ells com el del packaging o fabricació i emmagatzematge de matèries primes estan sent requerits a complir amb les mateixes exigències que els seus clients finals.

Els beneficis de fer un mesurament de l’aire comprimit són múltiples, però els podem resumir en 4 punts:

 • Assegurar la qualitat de l’aire comprimit utilitzat.
 • Evitar danys en la producció per la utilització d’un aire comprimit no apte.
 • Assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions i sistemes de tractament d’aire.
 • Avantatges competitives respecte a altres fabricants o competidors que no compleixin la normativa.
Imatge de la instrumentació de mesurament de la qualitat d'aire de CS Instruments

El nostre mostreig i validació es realitza mitjançant un exclusiu equip portàtil, dissenyat i equipat per a un perfecte mesurament dels sistemes de tractament d’aire, capaç de mesurar «classe de qualitat 1» a totes les categories, que és el nivell més restrictiu de la norma .

Aquest mesurament es realitza in situ recollint les mostres a la mateixa instal·lació del client a partir d’una presa lliure amb clau de pas; permetent obtenir els resultats de manera fàcil, ràpida i fiable.

Un cop realitzat el mesurament dels paràmetres establerts, es realitza un informe amb els resultats que determinaran la qualitat de l’aire comprimit de la instal·lació. A partir d’aquí, si la qualitat de l’aire comprimit no és optima per a la funció que ha de realitzar, en base als paràmetres a millorar podem suggerir les propostes de millora per aconseguir una qualitat d’aire comprimit optima.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS

Els resultats s’expressen amb tres dígits (A:B:C) a una escala de l’1 al 6. Com més petit és el dígit, menys presència del contaminant i més pur és l’aire. Aquests valors anomenats “classe de qualitat” identifiquen i categoritzen la presència de cadascun dels components al flux de l’aire comprimit (partícules – humitat – oli). En funció dels resultats obtinguts podem concloure la qualitat de l’aire i l’aptitut per el seu ús en una aplicació determinada.

Per a una correcta interpretació dels resultats, s’ha de seguir la següent taula:

Taula de classificació de filtres segons partícules

Exemple:

Si en una aplicació determinada cal una qualitat de l’aire comprimit de 1:2:3 (partícules – humitat – oli) significa que necessitem:

1 – Partícules

 • Menys de 20.000 partícules sòlides de diámetre entre 0,1 y 0,5 micres.
 • Menys de 400 partícules de mida entre 0,5 i 1 micra.
 • Menys de 10 partícules de mida de entre 1 i 5 micres.

2 – Humitat

 • El punt de rosada ha de ser inferior a -40°C

3 – Oli

 • Menys d’ 1 mg d’oli per m3 d’aire comprimit.

Li agradaria saber quin és el nivell de qualitat de l’aire comprimit que utilitzeu en el vostre procés productiu?

Instal·lacions & Legalitzacions

Amb més de 40 anys de trajectòria al sector, ens destaquem en el disseny, projecció i execució de sistemes per a la distribució d’aire comprimit i gasos industrials. Ens enfoquem a comprendre i satisfer les necessitats úniques de cada client, brindant solucions personalitzades i utilitzant materials d’alta qualitat. A més, realitzem les proves legals requerides en sistemes de pressió, garantint així la conformitat i seguretat de les nostres instal·lacions.

La nostra Unitat de Servei Mòbil innovadora millora notablement l’eficiència en l’execució de projectes. Proveïm solucions integrals, que inclouen components com endolls ràpids, vàlvules de seguretat i accessoris, assegurant instal·lacions completes i funcionals. Desenvolupem també Projectes Tècnics específics per a clients amb grans infraestructures, complint totes les normatives legals pertinents. El nostre compromís amb la precisió es reflecteix en els plànols detallats que elaborem a AutoCAD, abastant la ubicació d’equips i les mesures de seguretat i salut necessàries.

A l’àmbit legal, ens encarreguem de la gestió integral dels expedients per a noves instal·lacions i la revisió d’equips existents. El nostre equip d’experts assessora els clients en el compliment de la normativa vigent relacionada amb equips de pressió i gasos industrials. Realitzem proves periòdiques de tipus A, B i C, d’acord amb l’article 9 del RD 2060/2008, assegurant així el compliment legal i la seguretat operacional.

Amb la implementació recent del Reial Decret 809/2021 de 21 de setembre, referent al Reglament d’Equips a Pressió, s’estableixen noves directrius que impliquen:

 • Registrar davant l'autoritat competent en matèria d'indústria, dins un període màxim de tres anys, els equips a pressió instal·lats abans que aquest reglament entrarà en efecte.
 • Actualitzar i adequar les infraestructures prèvies per complir els requeriments actualitzats en matèria de sistemes d'aire a pressió, seguint els intervals definits per la legislació vigent.
 • Formalitzar i actualitzar davant les entitats reguladores corresponents, tots els documents que verifiquin el compliment de les normatives a les instal·lacions existents.
 • Realitzar inspeccions a tots els dispositius que operin sota una pressió màxima permesa de més de 0,5 bar, assegurant així la seva fiabilitat tècnica i la seguretat en el seu ús.

La nostra Solució:

Airmatic t’assessora, acompanya i agilitza els tràmits perquè tots els teus equips tinguis al dia.

 • Un especialista d'Airmatic es desplaçarà a les instal·lacions per fer el contacte inicial.
 • Expedim el Certificat d'Instal·lador autoritzat per a equips a pressió (incloent-hi o no un projecte) acompanyada d'un informe tècnic i un plànol de la instal·lació.
 • Si cal (amb un producte PS x V superior a 25.000), elaborem el disseny tècnic per a la instal·lació d'aire comprimit, atorgant també el Certificat de Direcció Tècnica d'acord amb el projecte d'execució, assegurant el compliment de les normatives actuals en matèria de seguretat industrial, especialment pel que fa a dispositius a pressió.
 • Projecte visat davant de l'Organisme Pertinent.
 • Gestionem el pagament de Taxes Administratives.
 • Tramitem i presentem les sol·licituds davant dels organismes oficials.
 • Lliurament de plaques identificatives gravades amb el número d'instal·lació assignat per indústria.
 • Realitzem les inspeccions periòdiques obligatòries d'acord amb la categoria de cada equip.

Mesurament & Control

A Airmatic, entenem la importància crítica de comptar amb eines precises per al mesurament i el control del consum energètic. Això no només permet obtenir dades fiables per a una anàlisi exhaustiva de l’ús d’energia, sinó que també facilita la detecció d’anomalies en sistemes crítics a les línies d’aire comprimit.

Oferim solucions integrals en serveis de mesurament i control, brindant als nostres clients les capacitats per a una gestió i monitorització autònoma de paràmetres essencials.

 • Reducció de l'impacte mediambiental
 • Optimització dels processos y usos dels equips
 • Increment en la seguretat i protecció
 • Increment de la qualitat dels productes

MESURADOR DE FUGUES

Imagen de un medidor de fugas de CS Instruments

Un mesurador de fuites és una eina indispensable per al manteniment eficient i optimització de sistemes d’aire comprimit, gasos i xarxes de buit en entorns industrials. El nostre mesurador de fuites no només detecta les fuites d’aire comprimit en temps real, sinó que també les quantifica, proporcionant dades crucials per a una gestió energètica eficaç.

El que ho fa encara més indispensable és la seva capacitat per identificar el 75% de les fuites que són inaudibles per a l’orella humana, permetent una acció ràpida i precisa, fins i tot als entorns més sorollosos.

Els mesuradors de fuites CS Instruments són capaços de detectar fuites i microfuites en entorns sorollosos, permetent una anàlisi regular dins del programa de manteniment preventiu de la planta, ajudant a mantenir les xarxes en òptimes condicions operatives i controlant el consum d’energia de la instal·lació.

MESURADOR DE PUNT DE ROCIO

Imagen de un medidor de punto de rocío de CS Instruments.

El nostre mesurador de punt de rosada en línia és una eina crucial per monitoritzar la qualitat de l’aire en sistemes d’aire comprimit. És especialment valuós en aplicacions on el control precís de la humitat és essencial per a l’eficàcia i seguretat dels processos, i per prevenir danys a la maquinària.

Instal·lat a la sala de compressors o en punts crítics del sistema, aquest dispositiu ofereix una vigilància contínua del nivell d’humitat, permetent la detecció primerenca de fallades en assecadors i purgadors automàtics. Aquest monitoreig constant és fonamental per garantir que l’aire comprimit compleixi les especificacions necessàries per al seu ús.

Els principals avantatges en la instal·lació són:

Prevenció de Danys per Humitat: Evita l'acumulació d'humitat protegint contra la corrosió de canonades i equips i prevenint la contaminació de processos o productes finals.

Qualitat de l'Aire Comprimit: Mantenir el punt de rosada dins dels paràmetres requerits és essencial per complir les normatives de qualitat de l'aire comprimit, especialment en indústries com l'alimentària, farmacèutica i electrònica, on la humitat pot comprometre la qualitat del producte.

MESURADOR DE CABAL

Imagen de un caudalímetro de CS Instruments

Els mesuradors de cabal daire en línia són instruments vitals per a la supervisió i gestió eficient dels sistemes daire comprimit i gasos industrials.

El cabalímetre s’instal·la directament a la línia, i mesura a temps real el volum d’aire que passa a través del sistema. Aquesta informació es transmet mitjançant un senyal digital o analògic fins al tauler de control, on pot ser monitoritzat i analitzat pel personal d’operacions.

Amb aquesta informació, els operadors poden gestionar diferents centres de costos de la planta, controlar el consum i la utilització de l’aire comprimit o altres gasos, assegurant que el flux sigui adequat per a les necessitats de la instal·lació i minimitzant el malbaratament d’energia.

També es fa servir per repartir entre els diferents

Alguns dels principals avantatges de la instal·lació d’un cabalímetre són:

Optimització del Consum d'Energia: Permet identificar i reduir els consums innecessaris o d'aire excessius.

Detecció de Fugues: Permet monitoritzar el consum residual de la planta, així com detectar desviacions inesperades, permetent-ne la reparació.

Millora de l'Eficiència del Sistema: Facilita informació de les necessitats específiques dels processos alhora que ens aporta informació a temps real de la producció. Això permet conèixer leficiència general del sistema i garantir que les aplicacions tenen un consum òptim.

MESURADOR DE QUALITAT DE L’AIRE

Un mesurador de qualitat de l’aire en línia ens ajuda a assegurar la puresa i la qualitat de l’aire comprimit en aquelles aplicacions on l’aire comprimit té contacte directe amb el producte final, i s’han de mantenir uns criteris de qualitat establerts segons ISO 8573-1:2010.

El mesurador de qualitat de l’aire en línia s’instal·la per monitoritzar la presència de contaminants com són la humitat, l’oli i les partícules. La informació recopilada pel dispositiu es transmet a un sistema de gestió centralitzat, on s’hi pot accedir en temps real. Això permet supervisar la qualitat de l’aire comprimit i prendre decisions informades.

Alguns dels seus avantatges són:

Garantia de Qualitat de l'Aire I Prevenció de Contaminació: Proporciona una supervisió contínua dels contaminants, com ara partícules, aigua, oli i vapors d'hidrocarburs, assegurant que l'aire comprimit compleixi els estàndards de qualitat necessaris per a la seva aplicació específica. Això és crucial en indústries on la puresa de l'aire és essencial, com ara l'alimentària, farmacèutica i electrònica.

Compliment de Normatives: Moltes indústries estan subjectes a regulacions estrictes sobre la qualitat de l'aire comprimit. L'ús d'un mesurador en línia ajuda a garantir el compliment d'aquestes normatives, evitant sancions i garantint la seguretat dels processos i dels productes.

MESURADOR DE CORRENT EN LÍNIA

Un mesurador de corrent en línia és un dispositiu necessari per monitoritzar el rendiment i leficiència duna instal· lació daire comprimit. Aquest instrument ens permet conèixer el cost real de la instal·lació i assegurar un funcionament òptim. En combinació amb un cabalímetre ens aporta el rendiment específic de la planta.

Alguns dels principals avantatges i usos d’un mesurador de corrent en línia són:

Monitorització en Temps Reial

Eficiència Energètica

Prevenció de fallades

Optimització del Manteniment

Millora del Rendiment del Sistema

El mesurador de corrent en línia s’instal·la fàcilment al circuit elèctric que alimenta els compressors d’aire comprimit. Un cop en funcionament, comença a recopilar dades sobre el consum de corrent, que després poden ser analitzats per obtenir informació valuosa sobre el funcionament del sistema.

La incorporació d’un mesurador de corrent en línia en una instal·lació d’aire comprimit és una inversió intel·ligent que pot portar a estalvis significatius d’energia, millora del rendiment del sistema i més fiabilitat operativa. És una eina indispensable per a qualsevol instal·lació que busqui optimitzar-ne el consum d’energia.

 • Imagen de un medidor de fugas de CS Instruments

  MESURADOR DE FUITES

 • MESURADOR DE FUGUES

  Imagen de un medidor de fugas de CS Instruments

  Un mesurador de fuites és una eina indispensable per al manteniment eficient i optimització de sistemes d’aire comprimit, gasos i xarxes de buit en entorns industrials. El nostre mesurador de fuites no només detecta les fuites d’aire comprimit en temps real, sinó que també les quantifica, proporcionant dades crucials per a una gestió energètica eficaç.

  El que ho fa encara més indispensable és la seva capacitat per identificar el 75% de les fuites que són inaudibles per a l’orella humana, permetent una acció ràpida i precisa, fins i tot als entorns més sorollosos.

  Els mesuradors de fuites CS Instruments són capaços de detectar fuites i microfuites en entorns sorollosos, permetent una anàlisi regular dins del programa de manteniment preventiu de la planta, ajudant a mantenir les xarxes en òptimes condicions operatives i controlant el consum d’energia de la instal·lació.

 • Imagen de un medidor de punto de rocío de CS Instruments.

  MESURADOR DE PUNT DE ROCIO

 • MESURADOR DE PUNT DE ROCIO

  Imagen de un medidor de punto de rocío de CS Instruments.

  El nostre mesurador de punt de rosada en línia és una eina crucial per monitoritzar la qualitat de l’aire en sistemes d’aire comprimit. És especialment valuós en aplicacions on el control precís de la humitat és essencial per a l’eficàcia i seguretat dels processos, i per prevenir danys a la maquinària.

  Instal·lat a la sala de compressors o en punts crítics del sistema, aquest dispositiu ofereix una vigilància contínua del nivell d’humitat, permetent la detecció primerenca de fallades en assecadors i purgadors automàtics. Aquest monitoreig constant és fonamental per garantir que l’aire comprimit compleixi les especificacions necessàries per al seu ús.

  Els principals avantatges en la instal·lació són:

  Prevenció de Danys per Humitat: Evita l'acumulació d'humitat protegint contra la corrosió de canonades i equips i prevenint la contaminació de processos o productes finals.

  Qualitat de l'Aire Comprimit: Mantenir el punt de rosada dins dels paràmetres requerits és essencial per complir les normatives de qualitat de l'aire comprimit, especialment en indústries com l'alimentària, farmacèutica i electrònica, on la humitat pot comprometre la qualitat del producte.

 • Imagen de un caudalímetro de CS Instruments

  MESURADOR DE CABAL

 • MESURADOR DE CABAL

  Imagen de un caudalímetro de CS Instruments

  Els mesuradors de cabal daire en línia són instruments vitals per a la supervisió i gestió eficient dels sistemes daire comprimit i gasos industrials.

  El cabalímetre s’instal·la directament a la línia, i mesura a temps real el volum d’aire que passa a través del sistema. Aquesta informació es transmet mitjançant un senyal digital o analògic fins al tauler de control, on pot ser monitoritzat i analitzat pel personal d’operacions.

  Amb aquesta informació, els operadors poden gestionar diferents centres de costos de la planta, controlar el consum i la utilització de l’aire comprimit o altres gasos, assegurant que el flux sigui adequat per a les necessitats de la instal·lació i minimitzant el malbaratament d’energia.

  També es fa servir per repartir entre els diferents

  Alguns dels principals avantatges de la instal·lació d’un cabalímetre són:

  Optimització del Consum d'Energia: Permet identificar i reduir els consums innecessaris o d'aire excessius.

  Detecció de Fugues: Permet monitoritzar el consum residual de la planta, així com detectar desviacions inesperades, permetent-ne la reparació.

  Millora de l'Eficiència del Sistema: Facilita informació de les necessitats específiques dels processos alhora que ens aporta informació a temps real de la producció. Això permet conèixer leficiència general del sistema i garantir que les aplicacions tenen un consum òptim.

 • MESURADOR DE QUALITAT DE L'AIRE

 • MESURADOR DE QUALITAT DE L’AIRE

  Un mesurador de qualitat de l’aire en línia ens ajuda a assegurar la puresa i la qualitat de l’aire comprimit en aquelles aplicacions on l’aire comprimit té contacte directe amb el producte final, i s’han de mantenir uns criteris de qualitat establerts segons ISO 8573-1:2010.

  El mesurador de qualitat de l’aire en línia s’instal·la per monitoritzar la presència de contaminants com són la humitat, l’oli i les partícules. La informació recopilada pel dispositiu es transmet a un sistema de gestió centralitzat, on s’hi pot accedir en temps real. Això permet supervisar la qualitat de l’aire comprimit i prendre decisions informades.

  Alguns dels seus avantatges són:

  Garantia de Qualitat de l'Aire I Prevenció de Contaminació: Proporciona una supervisió contínua dels contaminants, com ara partícules, aigua, oli i vapors d'hidrocarburs, assegurant que l'aire comprimit compleixi els estàndards de qualitat necessaris per a la seva aplicació específica. Això és crucial en indústries on la puresa de l'aire és essencial, com ara l'alimentària, farmacèutica i electrònica.

  Compliment de Normatives: Moltes indústries estan subjectes a regulacions estrictes sobre la qualitat de l'aire comprimit. L'ús d'un mesurador en línia ajuda a garantir el compliment d'aquestes normatives, evitant sancions i garantint la seguretat dels processos i dels productes.

 • MESURADOR DE CORRENT EN LÍNIA

 • MESURADOR DE CORRENT EN LÍNIA

  Un mesurador de corrent en línia és un dispositiu necessari per monitoritzar el rendiment i leficiència duna instal· lació daire comprimit. Aquest instrument ens permet conèixer el cost real de la instal·lació i assegurar un funcionament òptim. En combinació amb un cabalímetre ens aporta el rendiment específic de la planta.

  Alguns dels principals avantatges i usos d’un mesurador de corrent en línia són:

  Monitorització en Temps Reial

  Eficiència Energètica

  Prevenció de fallades

  Optimització del Manteniment

  Millora del Rendiment del Sistema

  El mesurador de corrent en línia s’instal·la fàcilment al circuit elèctric que alimenta els compressors d’aire comprimit. Un cop en funcionament, comença a recopilar dades sobre el consum de corrent, que després poden ser analitzats per obtenir informació valuosa sobre el funcionament del sistema.

  La incorporació d’un mesurador de corrent en línia en una instal·lació d’aire comprimit és una inversió intel·ligent que pot portar a estalvis significatius d’energia, millora del rendiment del sistema i més fiabilitat operativa. És una eina indispensable per a qualsevol instal·lació que busqui optimitzar-ne el consum d’energia.

MESURADOR DE FUGUES

Imagen de un medidor de fugas de CS Instruments

Un mesurador de fuites és una eina indispensable per al manteniment eficient i optimització de sistemes d’aire comprimit, gasos i xarxes de buit en entorns industrials. El nostre mesurador de fuites no només detecta les fuites d’aire comprimit en temps real, sinó que també les quantifica, proporcionant dades crucials per a una gestió energètica eficaç.

El que ho fa encara més indispensable és la seva capacitat per identificar el 75% de les fuites que són inaudibles per a l’orella humana, permetent una acció ràpida i precisa, fins i tot als entorns més sorollosos.

Els mesuradors de fuites CS Instruments són capaços de detectar fuites i microfuites en entorns sorollosos, permetent una anàlisi regular dins del programa de manteniment preventiu de la planta, ajudant a mantenir les xarxes en òptimes condicions operatives i controlant el consum d’energia de la instal·lació.

MESURADOR DE PUNT DE ROCIO

Imagen de un medidor de punto de rocío de CS Instruments.

El nostre mesurador de punt de rosada en línia és una eina crucial per monitoritzar la qualitat de l’aire en sistemes d’aire comprimit. És especialment valuós en aplicacions on el control precís de la humitat és essencial per a l’eficàcia i seguretat dels processos, i per prevenir danys a la maquinària.

Instal·lat a la sala de compressors o en punts crítics del sistema, aquest dispositiu ofereix una vigilància contínua del nivell d’humitat, permetent la detecció primerenca de fallades en assecadors i purgadors automàtics. Aquest monitoreig constant és fonamental per garantir que l’aire comprimit compleixi les especificacions necessàries per al seu ús.

Els principals avantatges en la instal·lació són:

Prevenció de Danys per Humitat: Evita l'acumulació d'humitat protegint contra la corrosió de canonades i equips i prevenint la contaminació de processos o productes finals.

Qualitat de l'Aire Comprimit: Mantenir el punt de rosada dins dels paràmetres requerits és essencial per complir les normatives de qualitat de l'aire comprimit, especialment en indústries com l'alimentària, farmacèutica i electrònica, on la humitat pot comprometre la qualitat del producte.

MESURADOR DE CABAL

Imagen de un caudalímetro de CS Instruments

Els mesuradors de cabal daire en línia són instruments vitals per a la supervisió i gestió eficient dels sistemes daire comprimit i gasos industrials.

El cabalímetre s’instal·la directament a la línia, i mesura a temps real el volum d’aire que passa a través del sistema. Aquesta informació es transmet mitjançant un senyal digital o analògic fins al tauler de control, on pot ser monitoritzat i analitzat pel personal d’operacions.

Amb aquesta informació, els operadors poden gestionar diferents centres de costos de la planta, controlar el consum i la utilització de l’aire comprimit o altres gasos, assegurant que el flux sigui adequat per a les necessitats de la instal·lació i minimitzant el malbaratament d’energia.

També es fa servir per repartir entre els diferents

Alguns dels principals avantatges de la instal·lació d’un cabalímetre són:

Optimització del Consum d'Energia: Permet identificar i reduir els consums innecessaris o d'aire excessius.

Detecció de Fugues: Permet monitoritzar el consum residual de la planta, així com detectar desviacions inesperades, permetent-ne la reparació.

Millora de l'Eficiència del Sistema: Facilita informació de les necessitats específiques dels processos alhora que ens aporta informació a temps real de la producció. Això permet conèixer leficiència general del sistema i garantir que les aplicacions tenen un consum òptim.

MESURADOR DE QUALITAT DE L’AIRE

Un mesurador de qualitat de l’aire en línia ens ajuda a assegurar la puresa i la qualitat de l’aire comprimit en aquelles aplicacions on l’aire comprimit té contacte directe amb el producte final, i s’han de mantenir uns criteris de qualitat establerts segons ISO 8573-1:2010.

El mesurador de qualitat de l’aire en línia s’instal·la per monitoritzar la presència de contaminants com són la humitat, l’oli i les partícules. La informació recopilada pel dispositiu es transmet a un sistema de gestió centralitzat, on s’hi pot accedir en temps real. Això permet supervisar la qualitat de l’aire comprimit i prendre decisions informades.

Alguns dels seus avantatges són:

Garantia de Qualitat de l'Aire I Prevenció de Contaminació: Proporciona una supervisió contínua dels contaminants, com ara partícules, aigua, oli i vapors d'hidrocarburs, assegurant que l'aire comprimit compleixi els estàndards de qualitat necessaris per a la seva aplicació específica. Això és crucial en indústries on la puresa de l'aire és essencial, com ara l'alimentària, farmacèutica i electrònica.

Compliment de Normatives: Moltes indústries estan subjectes a regulacions estrictes sobre la qualitat de l'aire comprimit. L'ús d'un mesurador en línia ajuda a garantir el compliment d'aquestes normatives, evitant sancions i garantint la seguretat dels processos i dels productes.

MESURADOR DE CORRENT EN LÍNIA

Un mesurador de corrent en línia és un dispositiu necessari per monitoritzar el rendiment i leficiència duna instal· lació daire comprimit. Aquest instrument ens permet conèixer el cost real de la instal·lació i assegurar un funcionament òptim. En combinació amb un cabalímetre ens aporta el rendiment específic de la planta.

Alguns dels principals avantatges i usos d’un mesurador de corrent en línia són:

Monitorització en Temps Reial

Eficiència Energètica

Prevenció de fallades

Optimització del Manteniment

Millora del Rendiment del Sistema

El mesurador de corrent en línia s’instal·la fàcilment al circuit elèctric que alimenta els compressors d’aire comprimit. Un cop en funcionament, comença a recopilar dades sobre el consum de corrent, que després poden ser analitzats per obtenir informació valuosa sobre el funcionament del sistema.

La incorporació d’un mesurador de corrent en línia en una instal·lació d’aire comprimit és una inversió intel·ligent que pot portar a estalvis significatius d’energia, millora del rendiment del sistema i més fiabilitat operativa. És una eina indispensable per a qualsevol instal·lació que busqui optimitzar-ne el consum d’energia.

Monitorització

En tot procés industrial, l’eficiència es mesura principalment per la seva capacitat per desenvolupar-se de manera contínua i al cost més baix possible. Aquesta alta disponibilitat i la reducció de costos de producció són el resultat de la tasca d’enginyers experts en disseny de processos i en la implementació d’equips avançats.

Més enllà de la posada en marxa inicial, és crucial mantenir un control rigorós i constant, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Aquest control ha de ser capaç d’adaptar-se a canvis ambientals i variacions als paràmetres operatius, assegurant una gestió coordinada de tots els equips. En sistemes com el dʻaire comprimit, assolir la màxima disponibilitat i minimitzar els costos operatius sʻaconsegueix a través dʻun control i monitorització tant local com central.

La monitorització remota i la gestió basada en mesuraments precisos són fonamentals. Qualsevol mínima interrupció en la producció és inacceptable, cosa que implica la necessitat d’identificar i corregir possibles problemes abans que afectin el procés.

En aquest context, Airmatic ofereix solucions innovadores, portant la gestió de la sala de compressors directament a les oficines de l’empresa o qualsevol lloc del món. Aquesta capacitat de supervisió remota permet una intervenció proactiva, garantint l’eficiència i la continuïtat de la producció. La utilització d’un compressor en línia és un factor clau per marcar la diferència a l’operativa industrial.