El cost operatiu d’un compressor: clau per a una inversió intel·ligent

Ten más visión que el Titanic con los costes operativos del compresor

Quan es tracta d’adquirir un compressor d’aire, el cost operatiu total és un factor crucial que cal considerar per garantir una inversió rendible i eficient. En aquest article, explicarem què és el cost operatiu o el cost total de propietat (TCO), quins factors el componen, i per què és fonamental prioritzar l’eficiència energètica per sobre del valor d’inversió inicial.

Què és el cost operatiu d’un compressor?

El cost operatiu o el cost total de propietat (TCO) d’un compressor inclou totes les despeses significatives al llarg de la seva vida útil. Aquestes despeses no només abasten el preu de compra, sinó també els costos de manteniment i, principalment, els costos energètics. Entendre el TCO és essencial per prendre decisions de compra informades que optimitzin els recursos i maximitzin l’eficiència.

Factors que componen el cost operatiu d’un compressor

 1. Inversió inicial: La inversió inicial és la despesa més visible i representa aproximadament el 10-20% del TCO. Tot i que és un component important, no és l’únic ni el més significatiu a la vida útil del compressor.
 2. Costos de Manteniment: Els costos de manteniment solen representar al voltant del 15-20% del TCO. Inclouen el manteniment preventiu i correctiu, així com la substitució de peces i la mà dobra associada. Mantenir un programa de manteniment regular pot prevenir avaries costoses i estendre la vida útil del compressor.
 3. Costos Energètics: El component més significatiu del TCO és el cost energètic, que pot representar fins al 70-80% del cost total. L’eficiència energètica del compressor és, per tant, un factor crític que influeix directament al TCO.

Importància de l’Eficiència Energètica

L’eficiència energètica és vital perquè un compressor que consumeix menys energia pot generar estalvis significatius a llarg termini. Un compressor eficient pot reduir el consum energètic fins a un 50%, cosa que es tradueix en menors costos operatius i un menor impacte ambiental. A més, els compressors energèticament eficients solen ser elegibles per a incentius fiscals i altres beneficis.

Punts Clau per millorar l’Eficiència Energètica:

 • Potència de càrrega: Energia consumida per generar aire comprimit a una pressió i flux específics.
 • Energia en descàrrega: Energia consumida quan el compressor està en funcionament però sense generar aire comprimit.
 • Pèrdues per ventilació: Aire comprimit perdut durant la despressurització del compressor.
 • Caiguda de pressió: Augment del consum energètic degut a la pressió addicional requerida.
 • Fuites d’aire: Pèrdua d’energia degut a fuites al sistema d’aire comprimit.

Càlcul del Cost del Cicle de Vida (LCC)

El càlcul del cost del cicle de vida (LCC) implica avaluar tots els costos associats amb la compra, operació i manteniment del compressor. Aquest càlcul ajuda a identificar lopció més rendible a llarg termini. Per calcular el LCC, cal considerar els elements següents:

 1. Cost d’adquisició: inclou el preu del compressor i els costos d’instal·lació. Encara que pugui ser temptador triar l’opció més econòmica, una anàlisi més profunda revela que els costos d’adquisició només són una fracció del TCO.
 2. Cost d’operació: Aquest és el component més gran del TCO. Se centra en els costos energètics que, com esmentem, poden representar fins al 80% del cost total. Escollir un compressor amb alta eficiència energètica és crucial per minimitzar aquests costos.
 3. Cost de Manteniment: Implica les despeses relacionades amb el manteniment preventiu i correctiu. Un manteniment adequat no només prolonga la vida útil del compressor, sinó que també en garanteix el funcionament eficient.
 4. Durada i Fiabilitat: La vida útil i la fiabilitat del compressor són factors importants a considerar. Un compressor d’alta qualitat, encara que pugui tenir un cost inicial més gran, generalment té una vida útil més llarga i menys interrupcions operatives, cosa que contribueix a un TCO més baix.
Iceberg amb l'estalvi del cost operatiu del compressor

Oportunitats per augmentar l’eficiència energètica

Hi ha diverses maneres d’optimitzar l’eficiència energètica d’un compressor:

 • Monitorització i Control Intel·ligent: Utilitzar sistemes de monitorització i control avançat per ajustar el funcionament del compressor segons la demanda real d’aire comprimit.
 • Manteniment Regular: Realitzar un manteniment regular per assegurar-se que tots els components del compressor estiguin funcionant de manera òptima.
 • Reducció de Fugues: Inspeccionar i reparar les fuites al sistema d’aire comprimit, ja que aquestes poden portar a pèrdues significatives d’energia.
 • Optimització de la Pressió: Ajustar la pressió d‟operació del compressor a la mínima necessària per a les aplicacions, ja que una pressió excessiva augmenta el consum d‟energia.

Conclusió

Invertir en un compressor eficient no només redueix el TCO, sinó que també millora la fiabilitat del procés productiu i en minimitza l’impacte ambiental. A AIRMATIC SA comptem amb l’experiència i el coneixement necessaris per oferir les solucions més eficients i rendibles per a les vostres necessitats d’aire comprimit.

Confia en AIRMATIC SA per assessorar-te i ajudar-te a seleccionar el compressor que garanteixi el menor cost operatiu i el màxim rendiment al llarg de la seva vida útil.

Informa’t sobre la gamma de compressors Atlas Copco VSD a la nostra pàgina de producte:

Compressor Atles Copco VSD

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tus instalaciones de aire comprimido y mucho más. 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

NOVEDADES

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.